Livets Skeden

Flytta ihop 

Om du har eller ska flytta ihop med din partner innebär det att ni ska ta ställning till en rad viktiga frågor. Juridiken kring ett samboförhållande regleras i sambolagen men sambolagen omfattar endast gemensam bostad (ej fritidsbostad) och gemensamt bohag som införskaffats för gemensam användning. Därför är det viktigt för att få ett bra juridiskt och ekonomisk skydd att se över och upprätta vissa juridiska handlingar såsom testamente, samboavtal, samäganderättsavtal och reverser. Det är exempel på handlingar som ofta behövs för att helt eller delvis komplettera/eller avtala bort den lagstiftning som finns för samboförhållandet. Se samboavtal, skuldebrev, samäganderättsavtal samt testamente. 

 

Giftermål

Om du har eller ska gifta dig med din partner innebär det att ni ska ta ställning till en rad viktiga frågor. Ett giftermål innebär betydande förändringar juridiskt sätt, det är därför viktigt att tidigt se över de juridiska och ekonomiska aspekterna som följer av äktenskapet. Ni bör se över och upprätta vissa juridiska handlingar såsom testamente och äktenskapsförord. Faktorer som påverkar detta kan exempelvis vara att någon av er har barn sedan tidigare, att ni är olika förmögna eller företagsaffärer. Se äktenskapsförord, bodelning under äktenskap, testamente. 

 

Separation 

Om du har eller ska separera från din partner i form av make/maka eller sambo är det viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal. Detta kan på många sätt vara en svår och jobbig process och många frågor kan uppstå, om vem som har rätt till vad exempelvis. Det är viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. Det är även viktigt att själva bodelningsavtalet utformas på rätt sätt och att innehållet är klart och tydligt för att undvika eventuella framtida tveksamheter och tvister. Se bodelning vid äktenskapsskillnad och vid samboförhållandets upphörande. 

 

Dödsfall

I samband med ett dödsfall ställs de efterlevande inför en mängd både praktiska och juridiska frågor. När någon dör uppstår ett dödsbo som ska utredas och avvecklas. Det sker genom en bouppteckning, ett eventuellt efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen. Se bouppteckning, arvskifte. Många gånger kan det kännas bra att en oberoende part tar hand om allt det praktiska, särskilt om dödsbodelägarna själva är bosatta på annan ort eller när det finns ett testamente till förmån för en fond eller organisation. Se dödsboförvaltning.