Nylanders Begravningsbyrå i Örnsköldsvik
Nylanders Begravningsbyrå i Örnsköldsvik

Bouppteckning

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsfallet och är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling, däri fastställs dödsbodelägarkretsen och sammanfattar dödsboets ekonomiska ställning. En bouppteckning är en skriftlig rättshandling som upprättas för att skydda dödsbodelägare, efterarvingar, testamentstagare och legatarier. Det är viktigt att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt för att undvika fel och direkta rättsförluster. Sakkunnig hjälp är särskilt betydelsefull när bouppteckning ska göras efter barnlös person som är eller varit gift, när särkullbarn finns, när efterlevande sambo finns, när underårig dödsbodelägare finns eller när den döde efterlämnat testamente och äktenskapsförord.

 

När någon dör uppstår ett dödsbo som ska utredas och avvecklas. Det sker genom en bouppteckning, ett eventuellt efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen. Regelverket kring bouppteckningar är omfattande och kan komma att beröra flera olika rättsområden. Bouppteckningen ska förrättas av två utomstående personer med goda kunskaper inom arvsrätten, så kallade förrättningsmän. Förutom upprättandet av bouppteckningen, ska de anteckna och värdera kvarlåtenskapen, kalla samtliga dödsbodelägare till bouppteckningen samt ge juridisk information och vägledning. Även eventuella efterarvingar ska vara kallade till mötet. Efterarvingar kan exempelvis vara gemensamma barn eller syskon till den avlidne. Finns en tidigare avliden maka eller make ska dennes bouppteckning tas fram och bifogas vid registreringen. Fanns det efterarvingar vid den först avlidnes död ska även de kallas till bouppteckningsförrättningen. 

 

Dödsbodelägarna är ansvariga att se till att en deklaration och en bouppteckning upprättas, att dödsboets egendom förvaltas, att dess skulder betalas och att arvskifte upprättas. Vill ni inte själva göra detta kan man få hjälp med dödsboförvaltning.